Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het chalet staande en gelegen aan de Paasloërweg 16 te Paasloo.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van een vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 12 uur een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 24 uur na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd en de aanbetaling heeft voldaan. De overeenkomst betreft verhuur van chalets voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte/lange duur is.

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 50% van de huursom binnen 2 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 50% dient u uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald, of anders overeengekomen zie uw factuur. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum dient u de volle 100% van de factuur ineens aan ons overmaken.
 2. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL82 KNAB 0259 1547 84 t.n.v. Weerribben Chalets te Paasloo onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Met het voldoen van één termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom van chalet bedraagt € 175,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 2. Borgsom Sepkey (toegangsleutel slagboom park) kosten € 23.00.
 3. De borgsom totaal € 175.00 moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 7 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt, voor de aankomstdatum per mail of sms en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het chalet wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,00.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording.
  Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.


Sepkey – Slagboom park

Gebruik Slagboom, toegang van 8.00 tot 22.00 uur (1x per uur toegang):

 • Sep key (Toeganskey slagboom park) kost € 23,00 deze kan opgewaardeerd worden aan de receptie voor, wassen, drogen en strijk mogelijkheden. Sep key dient bij vertrek weer te worden ingeleverd (Borg word terug betaald).


Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u niet binnen 2 uur na de overeengekomen datum en tijd zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het chalet

 1. Week: aankomst vrijdag 15.00 uur en vertrek vrijdag 10.00 uur
 2. Midweek: aankomst maandag 15.00 uur en vertrek vrijdag 10.00 uur
 3. Lang weekend: aankomst vrijdag 15.00 uur en vertrek maandag 10.00 uur.
 • Op de dag van aankomst welkom tussen 15.00 en 16.00 of anders overeengekomen.
 • Op de dag van vertrek tussen 10.00 en 10.30 verlaten of anders overeengekomen.
 • Het chalet is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren zijn toegestaan mitst opgegeven bij reservering (geen extra kosten).
  Huisdieren zijn alleen toegestaan in het woongedeelte en onder geen beding in de slaapkamers. Huisdieren van uw bezoek zijn niet toegestaan in het chalet of park.
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak € 35.00.
 • Barbecueën is toegestaan.
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan, u kunt een naheffing krijgen bij misbruik.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in het chalet dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor het chalet geldende maximum van 4 of 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt een toeslag gerekend van € 15,– per persoon per nacht.
 • Het verplaatsen van meubilair zoals kasten, bedden, stoelen, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde chalet volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het chalet, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het chalet en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het chalet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegang- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde chalet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet en of TV Signaal.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Het chalet/park beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, hiervoor geldt het volgende: het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen ! De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het chalet schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

In onze regio geldt een strikte afvalscheidingsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het chalet dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het chalet schoon achterlaten (zoals je zelf ook graag thuis zou willen komen)
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst.
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen op bed of in de waszak/mand.
 • Koelkast schoon en leeg achterlaten.
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten of pannen.
 • Tuinmeubilair en kussens in de schuur plaatsen.
 • De vuilnisbakken geleegd, vuilnis zelf aanbieden vooraan op park.
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.
 • Het chalet stofzuigen bij vertrek, en loop het goed na.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

versie augustus 2020  “Weerribben Chalets – Paasloo”